Πεδίο εφαρμογής

4. (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ, ΧΙ και ΧΙΙ σύμφωνα με τους συντελεστές που εκτίθενται στο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα και τα οποία:

(α) παράγονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, ή

(β) προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

(γ) εισάγονται στη Δημοκρατία:

(i) ως εισαγωγή θεωρείται η είσοδος των προϊόντων από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της Δημοκρατίας:

Noείται ότι καθ’ όσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα η εισαγωγή των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνει και την είσοδό τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας όταν προέρχονται από τα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (2):

Νοείται περαιτέρω ότι αν τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδό τους στη Δημοκρατία, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς.

(ii) τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας όταν τα προϊόντα που επιβαρύνονται με ειδικούς φόρους κατανάλωσης:

(Α) προέρχονται από ή προορίζονται για τρίτες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και τελούν σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα αναστολής, ή βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, ή

(B) αποστέλλονται από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμέσου των χωρών της ΕΖΕΣ ή μεταξύ κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρας ΕΖΕΣ, υπό το καθεστώς της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή μέσω μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών εκτός των χωρών ΕΖΕΣ, υπό την κάλυψη δελτίου T.I.R. ή δελτίου Α.Τ.Α.,

τότε θεωρούνται ότι τελούν υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(δ) τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εισαγωγή και εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου 1(γ)(i) και (ii)(Α) πιο πάνω, τα εδάφη που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο είναι τα ακόλουθα:

(α) η νήσος Ελιγολάνδη και το έδαφος του Busingen, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

(β) το Livigno, το Campione d΄ Italia και τα Ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο, της Ιταλικής Δημοκρατίας,

(γ) η Θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας,

(δ) οι Κανάριοι Νήσοι του Βασιλείου της Ισπανίας,

(ε) τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας,

(στ) τα Αγγλονορμανδικά νησιά,

(ζ) τα νησιά Άαλαντ της Φινλανδικής Δημοκρατίας,

(η) το Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθ’ όσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα, λογίζονται ως προϊόντα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προϊόντα που προέρχονται από:

(α) το πριγκιπάτο του Μονακό όπου τα προϊόντα έχουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις μετακινήσεις προϊόντων από ή προς τη Γαλλική Δημοκρατία,

(β) το Jungholz και Mittelberg (Kleines Walsertal) όπου τα προϊόντα έχουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις μετακινήσεις προϊόντων από ή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,

(γ) τη νήσο του Μαν όπου τα προϊόντα έχουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις μετακινήσεις προϊόντων από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

(δ) τον Άγιο Μαρίνο, όπου τα προϊόντα έχουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις μετακινήσεις προϊόντων από ή προς την Ιταλική Δημοκρατία.

(ε) τις Κυρίαρχες Βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στις περιοχές Ακρωτηρίου και Δεκέλειας όπου τα προϊόντα έχουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις μετακινήσεις από ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ο φόρος κατανάλωσης επί προϊόντων που εισάγονται στη Δημοκρατία, επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν τελωνειακός δασμός και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορούν τους δασμούς, εκτός αν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου διάταξη στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας εφαρμόζονται κατά αναλογία και επί των εξαγομένων προϊόντων, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.