Ορισμοί

2. (1) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"άλλα κοινοτικά προϊόντα" σημαίνει άλλα προϊόντα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινοτικά εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 4(7) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί Θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα·

"άλλα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο Μέρος ΧIΙ και υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης·

"ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000·

"γνωστοποίηση" σημαίνει τη γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

"εγγεγραμμένος επιτηδευματίας" σημαίνει το πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 16 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το άρθρο 15 να παραλαμβάνει κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, δεν δύναται όμως να κατέχει ή αποστέλλει αυτά υπό καθεστώς αναστολής·

"εγκεκριμένος αποθηκευτής" σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 16 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το άρθρο 12 να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει και να αποστέλλει κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του εναρμονισμένα προϊόντα, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη·

"ειδικός φόρος κατανάλωσης" σημαίνει το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη ΙX, Χ και ΧΙ·

"εναρμονισμένα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ και ΧΙ και υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης·

"ενεργειακά προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 33 του Μέρους ΙΧ·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με βάση τον παρόντα Νόμο και την τελωνειακή νομοθεσία·

"καθεστώς αναστολής" σημαίνει το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και κυκλοφορία των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης·

"Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"καπνοβιομήχανος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική πώληση·

"κρατική αρχή" σημαίνει οποιοδήποτε Υπουργείο ή οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμενη σε Υπουργείο καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας οι δαπάνες λειτουργίας της οποίας προβλέπονται στους προϋπολογισμούς της Δημοκρατίας·

"μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά" σημαίνει τα υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού·

"μη εγγεγραμμένος επιτηδευματίας" σημαίνει το πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, δύναται όμως κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του να παραλαμβάνει περιστασιακά, εναρμονισμένα προϊόντα κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15·

“νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού·

“νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου" σημαίνει πρόσωπο που έχει συσταθεί με Νόμο·

“παραγωγή προϊόντων" περιλαμβάνει και την κατασκευή·

"παράδοση" έχει επίσης την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου του 2000·

“προϊόντα" σημαίνει τα εναρμονισμένα προϊόντα και τα άλλα προϊόντα εκτός αν στον παρόντα Νόμο προνοείται διαφορετικά·

"πρόσωπο" περιλαμβάνει φυσικό και νομικό πρόσωπο·

“Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Επιστολών της ίδιας ημερομηνίας, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης.

“τελωνειακή νομοθεσία“ σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη Κοινοτική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για εναρμόνιση ή/και για εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας·

“τελωνειακό καθεστώς“ σημαίνει τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, τη διαμετακόμιση, τη τελωνειακή αποταμίευση, τη τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, τη προσωρινή εισδοχή, τη τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την εξαγωγή·

“τελωνειακό καθεστώς αναστολής" σημαίνει την αναστολή καταβολής τελωνειακών δασμών των προϊόντων, τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, τελωνειακής αποταμίευσης, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με τη μορφή του συστήματος αναστολής, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και προσωρινής εισαγωγής·

“τελωνειακοί δασμοί" σημαίνει τους δασμούς που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο·

“Τελωνείο" σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες Δημοσίου, τις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις·

“τρίτες χώρες" σημαίνει τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“υποστατικά" σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό αυτών, περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία ή πλωτό μέσο ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και τη φύλαξη των προϊόντων·

“Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών της Δημοκρατίας·

"φορολογική αποθήκη" σημαίνει κάθε υποστατικό όπου παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά την άσκηση του επιτηδεύματός του, εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11·

"φορολογικός εκπρόσωπος" σημαίνει το πρόσωπο όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 17·

“φόρος κατανάλωσης" περιλαμβάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα του Μέρους ΧΙΙ·

“χώρες ΕΖΕΣ" σημαίνει την Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία και Λίχτενσταϊν.

(2) Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο νοούνται ως οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της εν ισχύι Συνδυασμένης Ονοματολογίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.