Συνοπτικός Τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004.