Έγκριση κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών

83Α.(1) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, λειτουργεί κατά τρόπο ώστε-

(α) Nα μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

(β) να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία,

(γ) να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,

(δ) να διασφαλίζεται ότι κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση,

(ε) να διασφαλίζεται ότι δεν προσφέρονται ούτε παρέχονται από την κοινοποιούσα αρχή δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση,

(στ) να υπάρχει επαρκής αριθμός ικανού προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Ο Επίτροπος ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές, όπως καθορίζονται σε Διάταγμα.

(3) Ο Επίτροπος καθορίζει σε Διάταγμα, θέματα απαιτήσεων και συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών, των θυγατρικών και υπεργολάβων των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και συναφή θέματα.

(4)(α) Ο Επίτροπος υποβάλλει στην Επιτροπή τακτικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 και τουλάχιστον κάθε δύο έτη στην συνέχεια.

(β) Οι εκθέσεις περιέχουν παρουσίαση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν από τον Επίτροπο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των απαιτήσεων σχετικά με την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων.