Κοινοποιούσες αρχές και απαιτήσεις σχετικά με αυτές

83.(1) Ο Επίτροπος λειτουργεί ως κοινοποιούσα αρχή και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων  διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών και προς τούτο, εγκρίνει ένα ή περισσότερους οργανισμούς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμά του, ως οργανισμούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης  του ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81, σύμφωνα  με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) που έχουν λάβει έγκριση να εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει αυτού.

(3) Η εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις των παρόντος Νόμου είναι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, έγκυρη, μόνο εάν διενεργείται:

(α) Aπό οργανισμό που εγκρίνεται από τον Επίτροπο με σκοπό την εφαρμογή του ραδιοεξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 81,

(β) από οργανισμό ο οποίος επιλέγεται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμός που δύναται να εκτελεί την διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού με ουσιώδεις απαιτήσεις, και του οποίου την επιλογή το εν λόγω κράτος μέλος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.