∆ιαδικασίες για την Αξιολόγηση της πιστότητας και τη διάθεση στην αγορά

83. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού καθορίζονται με Διάταγμα.