Σήμανση πιστότητας CE και δήλωση

84.(1) Η σήμανση πιστότητας CE, υποδηλώνει συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του άρθρου 81 αναφορικά με τις ουσιώδες απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτό.

(2) Μετά από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και πριν τη διάθεση του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά, επιτίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η σήμανση πιστότητας CE στο ραδιοεξοπλισμό, στον τύπο και στη μορφή που καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου.

(3) Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τις διαδικασίες, τον τύπο, τη μορφή και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σήμανση πιστότητας CE.

(4) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 78, 80 και 83.

(5) Η δομή και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου.