Έγκριση κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών

83Α. Ο Επίτροπος εγκρίνει οργανισμούς που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Κύπρο,  οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε διάταγμα που εκδίδει, ως κοινοποιημένους οργανισμούς που δύνανται να εκτελούν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.