Ορισμός σχετικών αγορών

47.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμα τις αγορές οι οποίες υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση αλλά και την διαδικασία ορισμού περαιτέρω σχετικών αγορών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην Κυπριακή Αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το ενωσιακό δίκαιο, την εκάστοτε Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές, καθώς και τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού και οι αγορές που υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση αποτελούν σημείο εκκίνησης για τη διαδικασία Εξέτασης Αγοράς, μέρος των αποτελεσμάτων της οποίας είναι ο ορισμός σχετικής αγοράς.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Οι σχετικές αγορές που ορίζονται για το σκοπό ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισμού και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του παρόντος Νόμου δεν συνιστούν περιορισμό αναφορικά με τον ορισμό αγορών βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008.