Διαδικασία ορισμού αγοράς

47. (1) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Κοινοτικό δίκαιο, θα ορίζει με Διάταγμα ή Απόφαση τις σχετικές αγορές σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. Οι σχετικές αγορές θα ορίζονται σύμφωνα με τις αρχές αυτές, όπως ενδείκνυται για τις συνθήκες της Κύπρου.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος σκοπεύει να ορίσει αγορές που διαφέρουν από αυτές που παρατίθενται στη Σύσταση που εκδίδεται κατά περιόδους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και αναλύονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 46(5) του παρόντος Νόμου.

(3) Οι διαδικασίες που καθορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 46(5) του παρόντος Νόμου είναι σχεδιασμένες με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο καθοριζόμενος μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας γίνεται σεβαστός όποτε ο Επίτροπος σκοπεύει να υιοθετήσει μια απόφαση δυνάμει του παρόντος Νόμου, η οποία θα έχει σημαντική επίδραση σε μια σχετική αγορά που ορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους. Για το σκοπό αυτό, οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχολιάζουν το προσχέδιο της απόφασης εντός καθορισμένης προθεσμίας η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 15 ημερών, να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις διαβουλεύσεις και να διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης θα δημοσιεύονται, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των ενδιαφερομένων μερών να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους ως γενική αρχή του Κοινοτικού δίκαιου και δυνάμει τη συγκεκριμένης προστασίας που παρέχεται από το Άρθρο 25 του παρόντος Νόμου. Υπάρχουν μόνο περιορισμένες εξαιρέσεις στην αρχή του ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν τα σχέδια ρυθμίσεων του Επιτρόπου, και συγκεκριμένα όταν:

(α) ο Επίτροπος καθορίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν προσωρινές ρυθμίσεις δυνάμει των διατάξεων του Μέρους 7.

(β) ο Επίτροπος προβαίνει στην επίλυση διαφορών μεταξύ προσώπων βάσει των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του Μέρους 7, και

(γ) ο Επίτροπος προβαίνει στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών μεταξύ προσώπων βάσει των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του Μέρους 7.

(4) Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του παρόντος Νόμου δεν συνιστούν περιορισμό σε αγορές που ορίζονται βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.