Ορισμός σχετικών αγορών

47.-(1) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει με Διάταγμα τις σχετικές αγορές καθώς και τη διαδικασία ορισμού περαιτέρω σχετικών αγορών, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος σκοπεύει να ορίσει αγορές που διαφέρουν από αυτές που παρατίθενται στη Σύσταση που εκδίδεται κατά περιόδους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 46 του παρόντος Νόμου, όπως περαιτέρω καθορίζονται σε σχετικό Διάταγμα του Επιτρόπου.

(3) Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει του παρόντος Νόμου δεν συνιστούν περιορισμό αναφορικά με τον ορισμό αγορών βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008.