Αρχές ρυθμιστικής παρέμβασης κατόπιν διαδικασίας εξέτασης αγοράς

46.-(1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν καθοριστεί από τον Επίτροπο ως έχοντα σημαντική ισχύ σε μια σχετική αγορά με την έκδοση Απόφασης όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου και η διαδικασία εξέτασης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια ορισμού σχετικής αγοράς, ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισμού σε σχετική αγορά, καθώς και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε πρόσωπο με σημαντική ισχύ σε σχετική αγορά, ορίζεται από τον Επίτροπο σε σχετικό Διάταγμα.

(2) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι, στη σχετική αγορά που έχει ορίσει, υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, δεν επιβάλλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις και εάν ισχύουν ρυθμιστικά μέτρα τα αποσύρει μετά την πάροδο εύλογης περιόδου προειδοποίησης που δίνεται στα επηρεαζόμενα μέρη με την έκδοση σχετικής Απόφασης.

(3) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι, στη σχετική αγορά που έχει ορίσει, δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προχωρά στον ορισμό ενός ή περισσότερων προσώπων με σημαντική ισχύ στην αγορά και επιβάλλει σε αυτό ή αυτά τουλάχιστον μια αναλογική ρυθμιστική υποχρέωση με την έκδοση σχετικής Απόφασης.

(4) Ο Επίτροπος, μετά το πέρας της διαδικασίας εξέτασης μιας σχετικής αγοράς, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, επί του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης, για το σύνολο της διαδικασίας, τόσο πριν τη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 50 καθώς και πριν την έκδοση Απόφασης, η οποία αφορά στο σύνολο της διαδικασίας εξέτασης της αγοράς.

(5) Η διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχει σε όλα τα μέρη την ευκαιρία  να  σχολιάσουν   το   προσχέδιο  του   εγγράφου  κοινοποίησης και της απόφασης εντός καθορισμένης προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Ο Επίτροπος διασφαλίζει την ύπαρξη ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις διαβουλεύσεις, και ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του με την επιφύλαξη του δικαιώματος των ενδιαφερομένων μερών να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους δυνάμει της συγκεκριμένης προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 25 του παρόντος Νόμου.

(6) Κατά την εκτέλεση των εξουσιών του, δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος έχει την εξουσία να ζητά από όλα τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, όλες τις  πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την υιοθέτηση μιας απόφασης δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(7) Η διαδικασία εξέτασης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό της σχετικής αγοράς, τη διενέργεια αναλύσεως του επιπέδου του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και τον προσδιορισμό των κατάλληλων και αναλογικών ρυθμίσεων, διενεργείται από τον Επίτροπο-

(α) εντός τριών (3) ετών για αγορές για τις οποίες εκδόθηκε Απόφαση Επιτρόπου με την οποία υιοθετήθηκε ρυθμιστικό μέτρο που αφορά στην σχετική αγορά και η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί για περίοδο μέχρι τριών (3) ετών στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Επίτροπος κοινοποιήσει αιτιολογημένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει αντίρρηση εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του αιτιολογημένου αιτήματος του Επιτρόπου,

(β) εντός δύο (2) ετών για αγορές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 47 και θα εξεταστούν για πρώτη φορά.

(8) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο Επίτροπος θεωρεί ότι αυτό επιβάλλεται ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός και να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των τελικών χρηστών, δύναται να εκδώσει προσωρινή Απόφαση με την οποία να λαμβάνει αναλογικά και προσωρινά μέτρα χωρίς να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, ή χωρίς να διαβουλευθεί με  τις  Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στα άλλα Κράτη Μέλη, ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον BEREC. Όπου λαμβάνονται επείγοντα μέτρα βάσει του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον BEREC και τις Ρυθμιστικές Αρχές στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με σχετική κοινοποίηση.  Οι κοινοποιήσεις αυτές αιτιολογούνται πλήρως από τον Επίτροπο και κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση. Ο Επίτροπος έχει δικαίωμα να μονιμοποιήσει αυτά τα μέτρα ή να παρατείνει την ισχύ τους αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 47 μέχρι 50Β.

(9) Στην περίπτωση διακρατικών αγορών που καθορίζονται σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επηρεαζόμενες Ρυθμιστικές Αρχές πραγματοποιούν από κοινού την εξέταση αγοράς, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποφασίζουν από κοινού για την τυχόν επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση ή άρση, εκεί όπου υφίστανται, των ρυθμιστικών υποχρεώσεων.

(10) Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση για σχετική αγορά που προσδιορίζεται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο εδάφιο (7), το BEREC παρέχει συνδρομή στον Επίτροπο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για την ολοκλήρωση της εξέτασης της συγκεκριμένης σχετικής αγοράς και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 50Α και 50Β του παρόντος Νόμου.