Διοικητικές Επιβαρύνσεις

45. (1) Κάθε διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται στα πρόσωπα τα οποία παρέχουν δίκτυο ή υπηρεσία βάσει γενικής εξουσιοδότησης ή στα οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης:

(α) συνολικά, καλύπτει μόνον τις διοικητικές δαπάνες που θα προκύψουν από την διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος γενικών εξουσιοδοτήσεων και των δικαιωμάτων χρήσης και των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στα Μέρη 10 και 11 του παρόντος Νόμου και στο Μέρος 15 του παρόντος Νόμου, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο , και

(β) επιβάλλεται στα επιμέρους πρόσωπα κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.

(2) Οι διοικητικές δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, εξέταση αγοράς, διασφάλιση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου (δευτερογενούς) δικαίου και Αποφάσεων του Επιτρόπου.

(3) Ο Επίτροπος δημοσιεύει ετήσια επισκόπηση του διοικητικού κόστους του Γραφείου με σκοπό να προσδιορίζει τις διαφορές μεταξύ του συνολικού διοικητικού κόστους και του συνόλου των επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στους παροχείς.

(4) Ο Επίτροπος εκδίδει Διάταγμα που ρυθμίζει τη μέθοδο υπολογισμού των διοικητικών τελών που επιβάλλονται σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή και δίκτυα υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή στα οποία έχει εκχωρηθεί ατομικό δικαίωμα χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.  Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει χρεώσεις, μεταξύ άλλων, βάσει κριτηρίων σχετικών με  τον  κύκλο  εργασιών  ή  συνδυάζοντας μια  βάση πάγιου τέλους με ένα στοιχείο που σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών ή αποκλειστικά βάσει ενός πάγιου τέλους.