Δημοσίευση πληροφοριών

44. (1) Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν γενικές εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα χρήσης, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου - με την επιφύλαξη της προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα οιωνδήποτε πληροφοριών τις οποίες το Γραφείο θεωρεί εμπιστευτικές.

(2) Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, το Γραφείο καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες βαθμίδες της διοίκησης και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών.