Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της Γενικής Εξουσιοδότησης και των Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης

43. (1) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή απολαμβάνουν δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, να παρέχουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει ο Επίτροπος, τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης αντίστοιχα.

(2) Οι αιτούμενες πληροφορίες πρέπει να δικαιολογούνται αναλογικά και αντικειμενικά και, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πέραν της σχετικής με τη γενική εξουσιοδότησης, δύνανται να αφορούν πληροφορίες που:

(α) επιτρέπουν το συστηματικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο ’ρθρο 41.

(β) επιτρέπουν τον κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο ’ρθρο 41, σε περίπτωση κατάθεσης μιας καταγγελίας, ή όταν ο Επίτροπος έχει άλλους λόγους να αμφισβητεί τη συμμόρφωση με έναν όρο, ή σε περίπτωση που ο Επίτροπος διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα,

(γ) ανταποκρίνονται στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο άρθρο 41(1) και (2).

(δ) αφορούν τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών

(ε) αφορούν σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς,

(στ) περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης της αγοράς για  τους σκοπούς του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου, και

(ζ) Επιτρέπουν την αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), και (στ) του πιο πάνω εδαφίου(2), δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως όρος για την είσοδο στην αγορά.

(4) Όταν ο Επίτροπος απαιτεί από πρόσωπα να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος ’ρθρου, τα ενημερώνει σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.