Συμμόρφωση με τους όρους γενικής εξουσιοδότησης ή ατομικών δικαιωμάτων ή χρήσης αριθμών ειδικών υποχρεώσεων

42.-(1) Ο Επίτροπος παρακολουθεί και επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης ή των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών και οποιωνδήποτε ειδικών υποχρεώσεων έχουν επιβληθεί σε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες υπό καθεστώς γενικής  εξουσιοδότησης.  Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, και όπου εφαρμόζεται, απολαμβάνουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους προαναφερόμενους όρους και ειδικές υποχρεώσεις.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι το πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται υπό το καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης ή/και ατομικού δικαιώματος χρήσης αριθμών, δεν τηρεί έναν ή περισσότερους  όρους  της γενικής εξουσιοδότησης, των δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του γνωστοποιεί την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του ή/και να θεραπεύσει τη μη συμμόρφωση του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία αναφέρεται το εδάφιο (2), είτε άμεσα είτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση.  Εν προκειμένω, ο Επίτροπος δύναται:

(α) να επιβάλει κατά περίπτωση αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιοδικές ποινές με αναδρομική ισχύ·

(β) να εκδώσει Απόφαση με την οποία να διατάσσεται η διακοπή ή αναστολή στην παροχή υπηρεσίας ή δέσμης υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από διαδικασία εξέτασης αγοράς.

Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός μίας εβδομάδας από την έκδοση της και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση του προσώπου προς το περιεχόμενο και τους όρους της.

(4) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), ο  Επίτροπος δύναται να επιβάλλει οικονομικές  κυρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα που δεν παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα άρθρα 39, 41 και στο Μέρος 10 του παρόντος Νόμου σε σχέση με την πρόσβαση και τη διασύνδεση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τον Επίτροπο.

(5) Σε περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων από ένα πρόσωπο των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης, και ενώ παράλληλα τα ληφθέντα/λαμβανόμενα μέτρα συμμόρφωσης έχουν αποτύχει να επιβάλουν συμμόρφωση, ο Επίτροπος δύναται να εμποδίζει την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το εν λόγω πρόσωπο βάσει γενικής εξουσιοδότησης ή να αναστείλει ή να αποσύρει τα δικαιώματα χρήσης.  Περαιτέρω, δύναται να επιβάλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η εν λόγω παράβαση έχει στη συνέχεια διορθωθεί.

(6) Ανεξαρτήτως των εδαφίων (2), (3) και (5), εάν ο Επίτροπος έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλους φορείς παροχής ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δύναται να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα βάσει των άρθρων 28 και 33 εδάφιο (2) προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη τελικής απόφασης.  Στον εμπλεκόμενο  παροχέα  θα  δίνεται η  ευκαιρία να  προβεί σε παραστάσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  Εάν απαιτείται, ο Επίτροπος μπορεί να επιβεβαιώνει το προσωρινά μέτρα, τα οποία έχουν μέγιστη ισχύ τριών (3)  μηνών, αλλά μπορεί, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτέλεσης, αυτά να παραταθούν για περαιτέρω χρονική περίοδο έως και τριών (3) μηνών.