Συμμόρφωση με τους Όρους των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων, των Δικαιωμάτων χρήσης ή/και με Ειδικές Υποχρεώσεις

42. (1) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, και όπου εφαρμόζεται απολαμβάνουν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, των δικαιωμάτων χρήσης ή/και προς τις ειδικές υποχρεώσεις.

(2) Στις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι το πρόσωπο της ανωτέρω παραγράφου δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της γενικής εξουσιοδότησης, των δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, του κοινοποιεί την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του ή/και να θεραπεύσει τη μη συμμόρφωσή του, το αργότερο εντός:

(α) ενός μηνός μετά την κοινοποίηση, ή

(β) συντομότερης περιόδου που συμφωνείται με το πρόσωπο ή ορίζεται από τον Επίτροπο σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, ή

(γ) μεγαλύτερης περιόδου που αποφασίζεται από τον Επίτροπο, με αναφορά σε αντικειμενικά αιτιολογημένη απόφαση.

(3) Εάν ο Επίτροπος, κατά το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), κρίνει ότι το αφορώμενο πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί, λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση. Εν προκειμένω, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και/ή άλλες διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα επίπεδα που προβλέπονται σε σχετικό Διάταγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 20(κ). Η απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός μιας εβδομάδος από την έκδοση της και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση του προσώπου προς το περιεχόμενο και του όρους της εν λόγω Απόφασης.

(4) Σε σχέση με την Απόφαση που εκδίδεται από τον Επίτροπο για την επιβολή διοικητικού προστίμου και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων , ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(α) της διάρκειας,

(β) των επιπτώσεων στους καταναλωτές, τους χρήστες και τους άλλους παροχείς, και

(γ) τους λόγους, τις δικαιολογίες και τις εξηγήσεις που δίδονται από το πρόσωπο το οποίο αφορά η μη συμμόρφωση.

(5) Το όποιο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο θα είναι κατάλληλο και αναλογικό με τη μη συμμόρφωση.

(6) Σε περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος έχει αποδείξεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων από ένα πρόσωπο των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης, κρίνοντας παράλληλα ότι τα μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δύναται να εμποδίζει την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το εν λόγω πρόσωπο βάσει γενικής εξουσιοδότησης ή να αναστείλει ή να αποσύρει τα δικαιώματα χρήσης ή δύναται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

(7) Ανεξαρτήτως του εδαφίου (6), εάν ο Επίτροπος έχει αποδείξεις ότι η παράβαση των όρων της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλους φορείς παροχής ή χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δύναται να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα βάσει των Άρθρων 28 και 33(2) προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη τελικής απόφασης.