Ατομικά δικαιώματα χρήσης αριθμών - Ονοματοδοσία, Διευθυνσιοδότηση

41. (1) Όπου θεωρείται απαραίτητη από τον Επίτροπο η παροχή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, από το Σχέδιο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα δικαιώματα αυτά παρέχονται με απόφαση του Επιτρόπου σε συνέχεια έγγραφου αιτήματος βάσει διαδικασιών που περιγράφονται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Επίτροπος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου από το ενδιαφερόμενο μέρος που παρέχει ή χρησιμοποιεί δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και που ισχυρίζεται ότι χρειάζεται τους εν λόγω αριθμούς για την παροχή αυτών. Ο Επίτροπος παρέχει δικαιώματα χρήσης αριθμών ή/και σειρές αριθμών σε παροχείς ηλεκτρονικών δικτύων ή/και υπηρεσιών για δική τους χρήση και για περαιτέρω κατανομή σε συνδρομητές τους. Όπου η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας απαιτεί την εκχώρηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, το γραπτό αίτημα ατομικού δικαιώματος χρήσης αριθμών πρέπει να γίνεται αφού ο Διευθυντής έχει παράσχει το ατομικό αυτό δικαίωμα με βάση τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2004.

(2)(α) Κατά τη λήψη απόφασης βάσει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης και διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτως ώστε το τελευταίο να μπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη μονιμότητα των διευθετήσεων αριθμοδότησης και την άνευ διακρίσεων και με διαφάνεια παροχή δικαιωμάτων χρήσης αριθμών. Ο Επίτροπος μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των ανοικτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών για την παροχή δικαιωμάτων χρήσης με την έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) σχετικού Διατάγματος και του αναφερόμενου στο Άρθρο 38(2) σχετικού Διατάγματος.

(β) Ο Επίτροπος υποστηρίζει την εναρμόνιση της χρήσης συγκεκριμένων αριθμών ή σειρών αριθμών του Σχεδίου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Κοινότητας, όπου αυτό προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο λειτουργεί βάσει ατομικού δικαιώματος χρήσης αριθμών:

(α) Καθορισμό της υπηρεσίας για την οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και αρχές τιμολόγησης και ανώτατες τιμές που μπορούν να ισχύσουν στη συγκεκριμένη σειρά αριθμών προς εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών.

(β) Πραγματική και αποδοτική χρήση των αριθμών σύμφωνα με το Διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(γ) Απαιτήσεις φορητότητας αριθμών σύμφωνα με άρθρο 75 του παρόντος Νόμου.

(δ) Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου συνδρομητών για τους σκοπούς του Μέρους 15 του παρόντος Νόμου.

(ε) Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το Διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(στ) Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών με πρωτοβουλία του δικαιούχου και όρους για τη μεταβίβαση αυτή σύμφωνα με το Διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(ζ) Τέλη χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(η) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει το πρόσωπο το οποίο αποκτά τα δικαιώματα χρήσης κατά τη διαδικασία διαγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, και

(θ) Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθμών, όπως περιγράφονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(4)(α) Οι αποφάσεις του Επιτρόπου που αφορούν στην απονομή δικαιωμάτων χρήσης αριθμών πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτούντα, οι σχετικές πληροφορίες να είναι διαθέσιμες στο Γραφείο και να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου, εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης σε περίπτωση αριθμών που έχουν απονεμηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περίπτωση αριθμών που έχουν προηγουμένως χαρακτηριστεί από τον ίδιο το δικαιούχο ή με απόφαση του Επιτρόπου ως αριθμοί με εξαιρετική εμπορική αξία, εφόσον αποφασίσει το Γραφείο, κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εκχωρήσει δικαιώματα χρήσης των αριθμών αυτών με διαγωνιστικές ή συγκριτικές διαδικασίες επιλογής, η περίοδος των τριών εβδομάδων δύναται να παραταθεί κατά τρεις (3) ακόμη εβδομάδες.

(β) Όταν αποφασίζεται, έπειτα από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, ότι τα δικαιώματα χρήσης αριθμών εξαιρετικής οικονομικής αξίας πρέπει να εκχωρούνται με διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, η περίοδος των τριών εβδομάδων δύναται να παραταθεί κατά 3 (τρεις) ακόμη εβδομάδες.

(5) Πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται μια σειρά αριθμών δεν θα πρέπει να προβαίνει σε διακρίσεις κατά άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

(6) Αριθμοί που δεν χρησιμοποιούνται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που προβλέπεται από το σχετικό δικαίωμα χρήσης δύνανται να εκχωρηθούν εκ νέου από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(7) Όπου χρησιμοποιούνται συγκριτικές ή διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα του Επιτρόπου βάσει του Άρθρου 38(2), ο Επίτροπος δύναται να παρατείνει τη μέγιστη περίοδο των έξι (6) εβδομάδων που αναφέρεται στο εδάφιο (4) για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς για όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά όχι περισσότερο από τρεις (3) μήνες.

(8) Ο Επίτροπος μπορεί με Διάταγμα να επιβάλλει τέλη για το δικαίωμα χρήσης αριθμών, που αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών και τα οποία πρέπει να είναι αμερόληπτα.

(9) Σε εύλογα διαστήματα ή κατόπιν εύλογου αιτήματος προσώπων που επηρεάζονται, ο Επίτροπος δύναται να εξετάσει εκ νέου τον περιορισμό του καταλόγου των δικαιωμάτων χρήσης αίροντας οποιονδήποτε περιορισμό ή αυξάνοντας ή μειώνοντας τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι πιθανό να διευρυνθεί το πεδίο των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης προκειμένου να συμπεριληφθούν επιπρόσθετοι αριθμοί, ο Επίτροπος θα τροποποιήσει την απόφασή του και θα καθορίσει το είδος της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την τροποποίηση αυτή.

(10) Ο Επίτροπος, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με την ονοματοδοσία και τη διευθυνσιοδότηση μπορεί να ρυθμίζει με Διατάγματα ή Αποφάσεις τους κανόνες ονοματοδοσίας και συγκεκριμένα, να εποπτεύει τη διοίκηση και απονομή ονομάτων, και να εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη διευθυνσιοδότηση. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις Αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δρουν στους τομείς αυτούς και διασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών για την απονομή ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο, όπως είναι τα ονόματα χώρου με κατάληξη «.cy» και οποιαδήποτε άλλα ονόματα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία για δικτυακούς τόπους με κατάληξη «.cy.»

(11) Κατά τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (10) πιο πάνω, για τη διαχείριση ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο που τυγχάνουν διαχείρισης από την Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» και «.κπ»., ο Επίτροπος δύναται να  προβλέπει την περαιτέρω  κατανομή των εν λόγω εξουσιών σε πρόσωπα με ή άνευ νομικής προσωπικότητας, σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική σε διεθνές επίπεδο.  Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος εδαφίου ο Επίτροπος δύναται να διορίζει και εξουσιοδοτεί αρμόδια σώματα για τον έλεγχο και τη διαχείριση ονομάτων δικτυακών χώρων που καταλήγουν σε «.cy.»:

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, όπου τα εν λόγω εξειδικευμένα σώματα προβαίνουν στην έκδοση απόφασης, δεν χρειάζεται να λαμβάνουν τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(12) Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 733/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002 για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και του Κανονισμού 874/2004/ΕΚ της Επιτροπής,   της 28ης Απριλίου 2004,  για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση, ο Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες φορέα επικύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9,10 και 13 του Κανονισμού 874/2002/ΕΚ αναφορικά με τα ονόματα .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου που αφορούν δημόσιους φορείς.