Δικαιώματα Προσώπων Δυνάμει Γενικών Εξουσιοδοτήσεων

40. (1) Πρόσωπο που λειτουργεί δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Άρθρο 38:

(α) δύναται να παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως περιγράφονται στην κοινοποίησή του, και

(β) υποβάλλει αίτηση, όπου αυτό απαιτείται, για τα απαραίτητα δικαιώματα που του δίδονται από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Επιτρόπου για την εγκατάσταση ευκολιών επί, πάνω ή κάτω από δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία για το σκοπό παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν παρέχονται δημόσια.

(2) Όπου πρόσωπο παρέχει δημοσίως διαθέσιμα δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η γενική εξουσιοδότηση παρέχει σε αυτό επίσης τα εξής δικαιώματα:

(α) να διαπραγματεύεται διασύνδεση με, και, ενδεχομένως να αποκτά πρόσβαση σε ή διασύνδεση με άλλο αδειοδοτημένο πρόσωπο στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος για να παρέχει δημόσια διαθέσιμο δίκτυο ή υπηρεσία, και

(β) να του δοθεί η δυνατότητα από τον Επίτροπο να του ανατεθεί σύμφωνα με του όρους του Μέρους 15 του παρόντος νόμου η υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

(3) Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων εισόδου από αδειοδοτημένους παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπόκειται σε αδειοδότηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 13 του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Επίτροπος, εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη του αιτήματος από αδειοδοτημένο πρόσωπο, εκδίδει υπό τη μορφή που ο Επίτροπος καθορίζει κατά περιόδους, μια τυποποιημένη βεβαίωση, όπου:

(α) επιβεβαιώνει, όπου απαιτείται, ότι το πρόσωπο έχει υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 38, και

(β) καθορίζει λεπτομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης δικαιούται να:

(αα) υποβάλλει αίτηση για την παροχή δικαιώματος εγκατάστασης διευκολύνσεων

(ββ) να διαπραγματεύεται την πρόσβαση, και/ή

(γγ) να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση,

(δδ) να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

(5) Όπου κρίνει σκόπιμο, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει τη βεβαίωση αυτή ως απάντηση στη λήψη της κοινοποίησης βάσει του Άρθρου 38.