Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της Γενικής Εξουσιοδότησης και των Ατομικών Δικαιωμάτων Χρήσης

43. (1) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης, και όπου αυτό εφαρμόζεται, απολαμβάνουν δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, να παρέχουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει ο Επίτροπος, τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης ή των δικαιωμάτων χρήσης αντίστοιχα.

(2) Οι αιτούμενες πληροφορίες πρέπει να δικαιολογούνται αναλογικά και αντικειμενικά και, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πέραν της σχετικής με τη γενική εξουσιοδότησης, δύνανται να αφορούν:

(α) το συστηματικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 41(1) και (2).

(β) τον κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 41(1) και (2), σε περίπτωση κατάθεσης μιας καταγγελίας, ή όταν ο Επίτροπος έχει άλλους λόγους να αμφισβητεί τη συμμόρφωση με έναν όρο, ή σε περίπτωση που ο Επίτροπος διεξάγει αυτοβούλως έρευνα,

(γ) τις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Διάταγμα που αναφέρεται στο άρθρο 41(1) και (2).

(δ) τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών

(ε) σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς, και

(στ) την ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), και (στ) του πιο πάνω εδαφίου(2), δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως όρος για την είσοδο στην αγορά.

(4) Όταν ο Επίτροπος απαιτεί από πρόσωπα να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, τα ενημερώνει σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.