Αρχές Ρυθμιστικής Παρέμβασης

46. (1) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, υποχρεώσεις δύνανται να επιβάλλονται μόνο σε πρόσωπο ή πρόσωπα όταν αυτές έχουν καθορισθεί από τον Επίτροπο ως έχουσες Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά. Η ύπαρξη Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά προϋποθέτει τη διαπίστωση από τον Επίτροπο ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

(2) Η διαπίστωση του Επιτρόπου ότι ένα πρόσωπο κατέχει Σημαντική Ισχύ στην Αγορά απαιτεί τον προηγούμενο ορισμό από τον Επίτροπο της σχετικής αγοράς στην οποία η ισχύς ασκείται ή είναι πιθανόν να ασκηθεί.

(3) Η διαπίστωση της Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά σε μια σχετική αγορά θα πρέπει να οδηγεί στην επιβολή από τον Επίτροπο τουλάχιστον μίας (1) κατάλληλης και αναλογικής ρύθμισης που είναι σχεδιασμένη προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ότι η αγορά υπό εξέταση από τον Επίτροπο δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συνεπώς απαιτεί τον καθορισμό ενός προσώπου ως έχουσας Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

(4) Κατά την έκδοση οποιωνδήποτε αποφάσεων που σχετίζονται είτε με τη διαπίστωση Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά είτε με τον ορισμό μιας σχετικής αγοράς είτε με αμφότερα, ο Επίτροπος θα πρέπει κάθε φορά να ενεργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού δικαίου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται.

(5) Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Μέρους, θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες που θα ορίζονται σε σχετικό Διάταγμα. Το περιεχόμενο του εν λόγω Διατάγματος θα περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες με τις οποίες ο Επίτροπος θα προβαίνει στον κατάλληλο ορισμό αγοράς, θα αξιολογεί την ύπαρξη η μη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εν λόγω σχετική αγορά και τις μεθόδους με τις οποίες ο Επίτροπος επιτυγχάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω δημοσίων διαβουλεύσεων και τη μέθοδο με την οποία ο Επίτροπος θα διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες εθνικές και διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, καθώς και τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων ο Επίτροπος δεσμεύεται να υιοθετήσει μια απόφαση βάσει του παρόντος Μέρους, πέραν των νομικών υποχρεώσεων που θα πρέπει να σέβεται κατά την εκτέλεση των εξουσιών λήψεως αποφάσεων δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(6) Κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος έχει την εξουσία, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να ζητά από όλες τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο όλες τις πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες από τον Επίτροπο ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την υιοθέτηση μιας απόφασης δυνάμει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού δικαίου. Το εύρος των εξουσιών διερεύνησης και διαπίστωσης του Επιτρόπου, τις οποίες δύναται να χρησιμοποιήσει για συλλογή πληροφοριών και τα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων ο ίδιος και τα πρόσωπα οφείλουν να ασκήσουν τις εξουσίες αυτές, καθορίζεται σε σχετικό Διάταγμα.

(7) Ο Επίτροπος, με Απόφαση, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατευθυντήριες γραμμές υπό τη μορφή Αποφάσεως, οι οποίες θα περιγράφουν συγκεκριμένες πτυχές της νομικής και οικονομικής μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για να ορισθούν οι σχετικές αγορές και για να καθορισθεί κατά πόσον οι αγορές αυτές είναι επαρκώς ανταγωνιστικές στην Κύπρο, σύμφωνα με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Επιτρόπου βάσει των Άρθρων 47 και 48 του παρόντος Νόμου.

(8) Η διαδικασία εξέτασης της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια αναλύσεων αγοράς και τον προσδιορισμό των κατάλληλων και αναλογικών ρυθμίσεων, θα διενεργείται τουλάχιστον κάθε δύο έτη από τον Επίτροπο.