Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου

53. (1) Σύμφωνα με τις εξουσίες που απονέμονται στον Επίτροπο δυνάμει του Άρθρου 20, ο Επίτροπος ενθαρρύνει και, κατά περίπτωση, εξασφαλίζει, την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του παρόντος Μέρους. Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί τις αρμοδιότητές του κατά τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική και τεχνική αποδοτικότητα, βιώσιμο ανταγωνισμό, αποδοτική επένδυση, καινοτομία και μέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες.

(2) Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που δύναται να επιβάλλει σε πρόσωπα με σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει:

(α) υποχρεώσεις σε πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη

(β) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στην Κύπρο, υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν υπό δίκαιες, εύλογες και αμερόληπτες προϋποθέσεις πρόσβαση σε:

(i) διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (APIs),

(ii) ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων (EPGs).

(γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, υποχρεώσεις σε πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές.

(3) (α) Όταν επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορέα εκμετάλλευσης να παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το Άρθρο 56 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο παροχέας ή/και ο δικαιούχος αυτής της πρόσβασης, σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι όροι που αναφέρονται στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων ή προδιαγραφών αναφέρονται σε πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όπως οι CEN, CENELEC ή ETSI σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Μέρος 12 του παρόντος Νόμου.

(β) Ο Επίτροπος προωθεί τη χρήση μη υποχρεωτικών προτύπων ή και προδιαγραφών που δημοσιεύονται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς προτύπων (CEN, CENELEC και ETSI) και που στοχεύουν στην εναρμονισμένη παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υποδομών και υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητα, ώστε να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των  υπηρεσιών και να προάγουν την ελευθερία επιλογής των χρηστών. Εφόσον δεν ισχύουν οποιαδήποτε Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά που παρατίθενται παραπάνω, ο Επίτροπος δύναται να παραπέμπει σε σχετικά πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς φορείς, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών   (ITU), η Διεθνής Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ή η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

(4) Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, είναι αντικειμενικές, διαφανείς, αναλογικές και αμερόληπτες.

(5) Όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του παρόντος Νόμου.