Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου

53. (1) Σύμφωνα με τις εξουσίες που απονέμονται στον Επίτροπο δυνάμει του Άρθρου 20, ο Επίτροπος ενθαρρύνει και, κατά περίπτωση, εξασφαλίζει, την κατάλληλη πρόσβαση και διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του παρόντος Μέρους. Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί τις αρμοδιότητές του κατά τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει οικονομική απόδοση, βιώσιμο ανταγωνισμό και μέγιστο όφελος για τους τελικούς χρήστες.

(2) Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που δύναται να επιβάλλει σε πρόσωπα με σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει:

(α) υποχρεώσεις σε πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα διατερματικής διασύνδεσης

(β) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλισθεί η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε ψηφιακές υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στην Κύπρο, υποχρεώσεις σε φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν υπό δίκαιες, εύλογες και αμερόληπτες προϋποθέσεις πρόσβαση σε:

(i) διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (APIs),

(ii) ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων (EPGs).

(3) (α) Όταν επιβάλλει υποχρεώσεις σε φορέα εκμετάλλευσης να παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το Άρθρο 56 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να θεσπίζει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο παροχέας ή/και ο δικαιούχος αυτής της πρόσβασης, σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι όροι που αναφέρονται στην εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων ή προδιαγραφών αναφέρονται σε πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όπως οι CEN, CENELEC ή ETSI σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Μέρος 12 του παρόντος Νόμου.

(β) Εφόσον δεν ισχύουν οιαδήποτε Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως αυτά που παρατίθενται στο εδάφιο 3 (α) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να παραπέμπει σε σχετικά πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς φορείς, όπως η ITU

(4) Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος Άρθρου, βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια, και επιβάλλονται με τη διαδικασία που αναλύεται σε διάταγμα που θα διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και διασύνδεσης.

(5) Όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως εφόσον δικαιολογείται ή, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των προσώπων, κατ' αίτηση ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του άρθρου 56, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις ειδικότερες διαδικασίες που θα ορίζονται σε διάταγμα που θα διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και διασύνδεσης, και τις εξουσίες που περιγράφονται στο Μέρος 7.