Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Προσώπων

52. (1) Πρόσωπα που έχουν αδειοδοτηθεί να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ελεύθερα να διαπραγματεύονται μεταξύ τους τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες για πρόσβαση ή/και διασύνδεση. Πρόσωπο που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση, όταν δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκμεταλλεύεται δίκτυο στην Κύπρο.

(2) Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από πρόσωπα που διαθέτουν γενική εξουσιοδότηση δυνάμει του παρόντος νόμου, την υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών  που  είναι  διαθέσιμες στο κοινό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Οι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν πρόσβαση και διασύνδεση σε άλλα πρόσωπα υπό όρους και προϋποθέσεις συμβατές με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(4) Πρόσωπα δεν θα πρέπει να προσφέρουν ισότιμες υπηρεσίες πρόσβασης ή διασύνδεσης με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικά πρόσωπα, ούτε θα πρέπει να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες βάσει χρεώσεων και όρων που δεν σχετίζονται με τις πραγματικές υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης που παρέχονται.

(5) Πρόσωπα που λαμβάνουν πληροφορίες από άλλες πρόσωπα πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων πρόσβασης ή διασύνδεσης υποχρεούνται να τηρούν αυτές πάντοτε ως εμπιστευτικές και να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος, ιδίως σε άλλα τμήματα, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(6) Δημόσια δίκτυα επικοινωνιών που δημιουργούνται για τη διανομή ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν υπηρεσίες και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης.  Οι φορείς εκμετάλλευσης δημοσίων δικτύων επικοινωνιών που λαμβάνουν και αναδιανέμουν υπηρεσίες ή/και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης, οφείλουν να διατηρούν αυτό το σχήμα ευρείας οθόνης.