Γενικές Αρχές

51. (1) Ο Επίτροπος δύναται να παρέχει δικαιώματα και να επιβάλλει υποχρεώσεις σε πρόσωπα αναφορικά με την πρόσβαση σε, ή/και τη διασύνδεση, δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών, προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να δημιουργηθεί βιώσιμος ανταγωνισμός μεταξύ των προσώπων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να διασφαλίσει επαρκή πρόσβαση και διασύνδεση και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών προς το συμφέρον των τελικών χρηστών, επιβάλλοντας στα πρόσωπα με Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά μία ή περισσότερες από μια σειρά υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την αμεροληψία, το λογιστικό διαχωρισμό, την πρόσβαση και τον έλεγχο τιμών συμπεριλαμβανομένης της κοστοστρέφειας.

(3) Ο Επίτροπος δύναται επίσης, ως ενδείκνυται, να επιδιώξει την επιβολή μίας ή περισσοτέρων από τις ρυθμίσεις που απαριθμούνται στο Άρθρο 49 του παρόντος Νόμου.