Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Προσώπων

52. (1) Πρόσωπα που έχουν αδειοδοτηθεί να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ελεύθερα να διαπραγματεύονται μεταξύ τους τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες για πρόσβαση ή/και διασύνδεση. Πρόσωπο που ζητά πρόσβαση ή διασύνδεση στην Κύπρο δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στην Κύπρο όπου ζητείται η πρόσβαση ή η διασύνδεση, όταν δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν εκμεταλλεύεται δίκτυο στην Κύπρο.

(2) Οι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Operators of public electronic communications networks shall have a right to negotiate interconnection with each other for the purposes of providing publicly available electronic communications services.

(3) Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση, όταν ζητείται από άλλα πρόσωπα που διαθέτουν άδεια, να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

(4) Οι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχουν πρόσβαση και διασύνδεση σε άλλα πρόσωπα υπό όρους και προϋποθέσεις συμβατές με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει του Μέρους 9.

(5) Πρόσωπα δεν θα πρέπει να προσφέρουν ισότιμες υπηρεσίες πρόσβασης ή διασύνδεσης με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικά πρόσωπα, ούτε θα πρέπει να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες βάσει χρεώσεων και όρων που δεν σχετίζονται με τις πραγματικές υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης που παρέχονται.

(6) Πρόσωπα που λαμβάνουν πληροφορίες από άλλες πρόσωπα πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων πρόσβασης ή διασύνδεσης υποχρεούνται να τηρούν αυτές πάντοτε ως εμπιστευτικές και να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος, ιδίως σε άλλα τμήματα, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(7) Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λαμβάνουν και αναδιανέμουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης ή εγκαθίστανται για τη διανομή ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να τηρούν το σχήμα ευρείας οθόνης.