Έλεγχος προηγουμένων υποχρεώσεων

54. [Διαγράφηκε]