Έλεγχος προηγουμένων υποχρεώσεων

54. (1) Ο Επίτροπος λαμβάνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη οποιεσδήποτε σχετικές αγορές ή διακρατικές αγορές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οποιαδήποτε Σύσταση ή Απόφαση, αντίστοιχα, οι οποίες εκδίδονται κατά περιόδους, για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου.

(2) Ο Επίτροπος θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν αφού τεθεί σε ισχύ ο παρόν Νόμος, να προβεί σε ανάλυση αγορών με τον τρόπο που καθορίζεται στο Μέρος 9 και στα ερμηνευτικά νομικά εργαλεία που εκδίδονται δυνάμει αυτού, να καθορίσει με απόφασή του κατά πόσον θα διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει τις εν λόγω υποχρεώσεις. Στα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων παρέχεται κατάλληλη χρονική περίοδος ειδοποίησης, όπως ορίζεται σε σχετικό Διάταγμα.