Προηγμένος Ψηφιακός Τηλεοπτικός Εξοπλισμός

63..(1) Στις υπηρεσίες αμφίδρομης ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες εκπέμπονται από ψηφιακές «πλατφόρμες» αμφίδρομης τηλεόρασης και διανέμονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, χρησιμοποιείται ανοικτή ΔΠΕ (API).

(2) Ο προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που εκπέμπονται στις ψηφιακές «πλατφόρμες» αμφίδρομης τηλεόρασης, τηρεί ανοικτή ΔΠΕ, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή προδιαγραφών, όπως προβλέπεται στο Μέρος 12.

(3) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ΔΠΕ διαθέτουν υπό δίκαιους, λογικούς και αμερόληπτους όρους, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΔΠΕ κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.

(4) Με διάταγμα του Επιτρόπου καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του.