Πρόσβαση σε υλική υποδομή εντός κτιρίου

62Δ.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης.

(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη.

(3)(α) Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιμους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, όπου εφαρμόζεται.

(β) Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την πρόσβαση όπως αναφέρεται στις διατάξεις εδαφίων (1) ή (2) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη, έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στον Επίτροπο, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω εδάφια.

(γ) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3), για κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη το οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(5) Ελλείψει διαθέσιμης υποδομής εντός κτιρίου, προσαρμοσμένης σε υψηλές ταχύτητες, οι παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον συμφωνεί ο συνδρομητής, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ελάχιστες οι επιπτώσεις στην ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτων.

(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός κτιρίου υλικής υποδομής εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων.

(7) Κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι υπέστηκε ζημιά λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται όπως αξιώσει αποζημίωση για την ζημιά που θεωρεί ότι υπέστηκε, με την έγερση αγωγής στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο.

(8) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.