Υλική υποδομή εντός κτιρίου

62Γ.-(1) Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύουː

Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση μείζονων έργων ανακαίνισης για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβλήθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

(2) Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες για τις οποίες η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με σημείο πρόσβασηςː

Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) ισχύουν και όσον αφορά μείζονα έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

(3) Τα κτίρια που φέρουν εξοπλισμό υλικής υποδομής ως περιγράφεται στο παρόν άρθρο δύνανται να φέρουν τον χαρακτηρισμό “οίκημα ευρυζωνικής υποδομής”.

(4)(α) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2) υποχρεώσεις, για κατηγορίες κτιρίων, συγκεκριμένα μονοκατοικίες, ή για μείζονα έργα ανακαίνισης, όταν οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση, είτε από άποψη κόστους για τους ιδιοκτήτες ή τους συνιδιοκτήτες, είτε από άποψη κτιρίου όπως όταν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες μνημείων, ιστορικών κτιρίων, εξοχικών κατοικιών, στρατιωτικών κτιρίων ή άλλων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

(β) Οι εξαιρέσεις αυτές αιτιολογούνται δεόντως και στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.

(γ) Οιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.