Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες

64. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι, κατά την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές εντός της Κύπρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, πληρούνται οι όροι που καθορίζει σε Διάταγμα.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και εν συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να επανεξετάζει τους όρους που ισχύουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διεξάγοντας εξέταση της αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 9 για να αποφασίζει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι. Όταν ο Επίτροπος, βάσει αυτής της εξέτασης της αγοράς, διαπιστώσει ότι ένας ή περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης, με τη διαδικασία που ορίζεται με Διάταγμα μόνον εφόσον σωρευτικά η εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση δεν επηρεάζει δυσμενώς:

(α) τη δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριμένες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και τους διαύλους και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο ούτε

(β) τις προοπτικές εμφάνισης αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές για:

(αα) τη λιανική πώληση ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και

(ββ) τα συστήματα υπό όρους πρόσβασης και άλλες συναφείς ευκολίες.

Σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ο Επίτροπος παρέχει εύλογη χρονική περίοδο προειδοποίησης σχετικά με την τροποποίηση ή ανάκληση όρων στα μέρη που επηρεάζονται από αυτήν, όπως αναλύεται σε σχετικό διάταγμα.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Διάταγμα επιβολής υποχρεώσεων σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης.