Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

65. (1) Ο Επίτροπος επιβάλλει κατάλληλες κανονιστικές υποχρεώσεις στα πρόσωπα που έχουν καθορισθεί ως έχοντα σημαντική ισχύ σε μια συγκεκριμένη λιανική αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 9, εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αγοράς, που διεξάγεται σύμφωνα με το Μέρος 9, μια συγκεκριμένη λιανική αγορά, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το Μέρος 9 δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και

(β) οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Μέρους 10 δεν επιτυγχάνουν, σύμφωνα με την εκτίμηση του Επιτρόπου, τους στόχους του παρόντος νόμου.

(2) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και είναι αναλογικές και αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του παρόντος Νόμου, και, μεταξύ άλλων, μπορούν να περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόμενων προσώπων

(α) να τιμολογούν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες με κοστοστρεφείς τιμές,

(β) να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων στην αγορά,

(γ) να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό τιμών κάτω του κόστους προς προσέλκυση πελατών,

(δ) να μην προβαίνουν σε διακρίσεις σε σχέση με την παροχή των ρυθμιζόμενων υπηρεσιών,

(ε) να μη δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες αποκλείοντας τη δυνατότητα επιλογής των προσφερόμενων υπηρεσιών ξεχωριστά

(3) Στα μέτρα που μπορούν να επιβληθούν σε αυτούς τους φορείς εκμετάλλευσης από τον Επίτροπο περιλαμβάνονται μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επιμέρους τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατεύουν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

(4) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, όταν φορέας εκμετάλλευσης υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου, εφαρμόζονται τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Ο Επίτροπος μπορεί να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση του συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους, ελέγχεται από ανεξάρτητο ειδικευμένο φορέα. Ο Επίτροπος εξασφαλίζει την κατ' έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

(5) Με την επιφύλαξη των άρθρων 114 και 115, ο Επίτροπος δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικής που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, σε αγορές περιοχών ή χρηστών, στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.