Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις

110.-(1) Πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί ως πρόσωπα, που παρέχουν καθολική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 109 του παρόντος Νόμου, θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα παροχής σε σταθερή θέση σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών.

(2) Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να υποστηρίζει τη φωνητική (διενέργεια και λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων) και τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, καθώς και μεταφορά δεδομένων  με  επαρκείς ταχύτητες  λειτουργικής  πρόσβασης στο διαδίκτυο.  Την ελάχιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζει με Απόφασή του ο Επίτροπος, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, περιλαμβανομένης της ταχύτητας πρόσβασης που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών και των διαθέσιμων τεχνολογιών.  Η Απόφαση του Επιτρόπου στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου στρέβλωσης της αγοράς.