Καθορισμένα πρόσωπα που παρέχουν καθολική υπηρεσία

109. (1) Ο Επίτροπος καθορίζει, με Απόφαση, ένα ή περισσότερα πρόσωπα που θα υπέχει(ουν) την υποχρέωση να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία για ορισμένη περίοδο που θα καθορισθεί από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο παρόν Μέρος του Νόμου, ούτως ώστε η Καθολική Υπηρεσία να διατίθεται στο σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει διαφορετικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων οι οποίες θα συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, ή θα καλύπτουν διαφορετικά τμήματα της γεωγραφικής επικράτειας της Κύπρου.

(3) Ο Επίτροπος, με Απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής προσώπου ή προσώπων που πρόκειται να παράσχουν την Καθολική Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

(4) Κατά τον καθορισμό προσώπου ή προσώπων βάσει του εδαφίου (1), ο Επίτροπος υιοθετεί αποτελεσματικό, αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο μηχανισμό, σύμφωνα με τον οποίο κανένα πρόσωπο δεν εξαιρείται εκ των προτέρων  από  τον  καθορισμό  του  ως  παροχέα  καθολικής υπηρεσίας.  Ο εν λόγω μηχανισμός εξασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 108 του παρόντος Νόμου εκπληρώνονται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και μπορεί να χρησιμοποιείται για να προσδιορίζεται από τον Επίτροπο το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(5) Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, οι οποίες έχουν επιβληθεί στα καθορισμένα, δυνάμει του εδαφίου (2), πρόσωπα.  Κάθε μεταβολή που επηρεάζει τις υποχρεώσεις αυτές ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει του παρόντος Μέρους, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(6) Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, καθορισμένο σύμφωνα με το εδάφιο (1), προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει εκ των προτέρων και εγκαίρως τον Επίτροπο, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις  της   σχεδιαζόμενης   συναλλαγής   στην  παροχή πρόσβασης σε σταθερή θέση και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών.  Ως αποτέλεσμα, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει, να τροποποιήσει ή να άρει ειδικές υποχρεώσεις στη γενική εξουσιοδότηση αδειοδοτημένου παροχέα.