Πεδίο εφαρμογής και διάθεση της καθολικής υπηρεσίας

108.- (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου διατίθεται σε όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου σε καθορισμένο επίπεδο, στο ποιοτικό επίπεδο που καθορίζεται προς όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή. Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν σωρευτικά την έννοια της Καθολικής Υπηρεσίας για την Κύπρο, όπως η έννοια αυτή καθορίζεται από τον Επίτροπο με Απόφαση.

(2) Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται με Απόφαση του Επιτρόπου, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα είναι εύλογο.

(β) Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

(γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα ή/και άλλου είδους κοινόχρηστα σημεία δημόσια διαθέσιμης υπηρεσίας τηλεφωνίας.

(δ) Βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα.

(ε) Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, με τη χρήση του αριθμού «112» ή με άλλους αριθμούς για έκτακτες ανάγκες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία των υπηρεσιών που παρατίθενται από το (α) έως το (δ) αναλύονται στα Άρθρα 110-113 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος καθορίζει την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη προσέγγιση με την οποία θα υλοποιείται η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, με σεβασμό στις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας. Σκοπός του Επιτρόπου είναι να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον.

(4) Πέραν της υιοθέτησης αιτιολογημένης Απόφασης από τον Επίτροπο και κατόπιν διαβούλευσης του Επιτρόπου με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει, με αιτιολογημένη Απόφαση, τη διάθεση επιπλέον υπηρεσιών στο κοινό, πέραν αυτών που παρατίθενται στο εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου. Υπό αυτές τις περιστάσεις, δεν επιβάλλεται μηχανισμός αποζημίωσης στον οποίο να μετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα.

(5) Κατά τη διερεύνηση ενδεχόμενου επαναπροσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, ο Επίτροπος θα πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, όσον αναφορά τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές,

(β) τις κοινωνικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, όσον αναφορά τη διάθεση και την επιλογή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,

(γ) τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τις υπηρεσίες διέλευσης που παρέχονται στους καταναλωτές.

(6) Κατά τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενδεχόμενης τροποποίησης ή να επαναπροσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, κατά πόσον:

(α) συγκεκριμένες υπηρεσίες διατίθενται και χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των πελατών και κατά πόσον η έλειψη διαθεσιμότητας ή η μη χρησιμοποίηση από μια μειοψηφία καταναλωτών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό, και

(β) η διάθεση και η χρήση ορισμένων ειδικών υπηρεσιών συνεπάγεται γενικό καθαρό όφελος για όλους τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η δημόσια παρέμβαση όταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν διατίθενται στο κοινό υπό ανταγωνιστικές εμπορικές συνθήκες.

(7) Κατά τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Καθολικής υπηρεσίας, κατά περιόδους, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό το γεγονός ότι η έννοια της Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εξελίσσεται ούτως ώστε να αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στην αγορά και τις αλλαγές στη ζήτηση των χρηστών.