Εξουσίες Επιτρόπου

107. (1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει την παύση της παράβασης οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Μέρους και να επιβάλλει οποιεσδήποτε εκ των προβλεπομένων στον παρόντα Νόμο κυρώσεων.

(2) Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν Μέρος, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η) και (ιβ) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις των άρθρων 99, 100, 101, 105 και 106. Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 98Α, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεργάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου.

(3) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Επίτροπος και ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διαβουλεύονται και συνεργάζονται όταν το κρίνουν απαραίτητο.

(4) Ο Επίτροπος, και κατά περίπτωση, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορεί να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικήδιασυνοριακή συνεργασία και να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι όροι για την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διασυνοριακές ροές δεδομένων. Ο Επίτροπος παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον καθορισμό τέτοιων μέτρων, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης, των σχεδιαζόμενων μέτρων και του προτεινόμενου τρόπου δράσης.  Ο Επίτροπος, όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την επιβολή μέτρων, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέγιστο δυνατό βαθμό.