Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου

111.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι συνδρομητές σε δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία τους στο δημόσια  διαθέσιμο αρχείο που αναφέρεται στο άρθρο 108(2)(β) του παρόντος Νόμου και περιγράφεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, τα οποία και θα κοινοποιούνται σε παροχείς της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται ως παροχέας/ παροχείς καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 109 του παρόντος Νόμου:

(α) διαθέτουν στους τελικούς χρήστες ένα τουλάχιστον πλήρη κατάλογο συνδρομητών, σε εγκεκριμένη από τον Επίτροπο μορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε σε αμφότερες τις μορφές, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, και όχι λιγότερο από μια φορά ετησίως· και

(β) διαθέτουν σε όλους τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων σημείων πρόσβασης  σε  υπηρεσία τηλεφωνίας μία πλήρη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου.

(3) (α) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται ως πρόσωπο που παρέχουν, καθολική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 109 του παρόντος Νόμου, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων Προστασίας Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής που τίθενται στο Μέρος 14 του παρόντος Νόμου και των συμπληρωματικών υποχρεώσεων που υιοθετούνται βάσει αυτών υποχρεούνται να τηρούν αρχείο (γνωστό ως η «Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου») όλων των συνδρομητών δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς  αριθμούς, οι οποίοι δεν έχουν αρνηθεί να συμπεριληφθούν στο αρχείο αυτό.  Υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν και εγκρίνονται κατά περιόδους από τον Επίτροπο, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.  Πρόσωπα   που εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς σε συνδρομητές υποχρεούνται να κοινοποιούν στον παροχέα καθολικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένος με την παροχή της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου, όλα τα στοιχεία συνδρομητών τους που δεν έχουν αρνηθεί να συμπεριληφθούν στο αρχείο «Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου», τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων και την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου με όρους οι οποίοι είναι δίκαιοι, αντικειμενικοί, κοστοστρεφείς και αμερόληπτοι.

(β) Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνουν, όλους τους συνδρομητές  των δημόσια διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

(4) (α) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι όλοι οι τελικοί χρήστες στους οποίους παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.

(β) Περαιτέρω, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις και όρους στα πρόσωπα που ελέγχουν την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου ούτως ώστε η πρόσβαση των τελικών χρηστών στις προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι δυνατή.  Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις θα είναι αντικειμενικοί, ισότιμοι, διαφανείς και αμερόληπτοι.

(γ) Ο Επίτροπος δεν επιβάλλει κανονιστικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών ενός κράτους μέλους, σε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου άλλου κράτους μέλους μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με  αποστολή SMS και  λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής της μορφής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 74 του παρόντος Νόμου.

(5) Τα εδάφιο (1) και (4) εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή και ιδιαιτέρως του άρθρου 105 του παρόντος Νόμου.