Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

111. (1) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου διασφαλίζουν ότι: -

(α) διατίθεται στους τελικούς χρήστες ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος συνδρομητών, σε εγκεκριμένη από τον Επίτροπο μορφή, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε σε αμφότερες τις μορφές, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως· και

(β) διατίθεται σε όλους τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινοχρήστων τηλεφώνων, τουλάχιστον μία πλήρης τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου.

(2) Πρόσωπα ή πρόσωπα που καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων Προστασίας Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής που τίθενται στο Μέρος 14 του παρόντος Νόμου και των συμπληρωματικών υποχρεώσεων που υιοθετούνται βάσει αυτών, να τηρούν αρχείο (γνωστό ως η Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου) όλων των συνδρομητών δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς αριθμούς, οι οποίοι δεν έχουν αρνηθεί να συμπεριληφθούν στο αρχείο αυτό και θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν και εγκρίνονται κατά περιόδους από τον Επίτροπο. Συγκεκριμένα, πρόσωπα που εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς σε συνδρομητές υπέχουν την υποχρέωση να ανταποκριθούν σε όλα τα εύλογα αιτήματα για παροχή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την έκδοση τηλεφωνικών καταλόγων και την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

(3) Η παροχή των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του παρόντος Άρθρου από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου γίνεται σε μορφή που αποφασίζεται μεταξύ της καθορισμένης επιχείρησης και του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της πρόσβασης στις πληροφορίες θα είναι δίκαιοι, κοστοστρεφείς, και αμερόληπτοι.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, είτε ενεργώντας βάσει των εξουσιών του δυνάμει του Μέρους 5 του παρόντος Νόμου, είτε με παραπομπή στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ότι οι δραστηριότητες προσώπου ή προσώπων που καθορίζονται βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και την έκδοση καταλόγων, δεν θα υλοποιούνται με τρόπους που βλάπτουν τον ανταγωνισμό.