Κοινόχρηστα Τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη υπηρεσία τηλεφωνίας

112. (1) Ο Επίτροπος δύναται με Απόφασή του να επιβάλλει σε πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του άρθρου 109 του παρόντος Νόμου ως πρόσωπα που παρέχουν καθολική υπηρεσία, υποχρεώσεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται η παροχή πρόσβασης σε κοινόχρηστα τηλέφωνα ή σε άλλου είδους δημόσια  διαθέσιμη υπηρεσία τηλεφωνίας για την ικανοποίηση των εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών, περιλαμβανομένων χρηστών με αναπηρίες, σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, αριθμού κοινόχρηστων σημείων πρόσβασης, ευκολίας πρόσβασης και ποιότητας  υπηρεσιών.

(2) Ο Επίτροπος μπορεί να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την παροχή κοινόχρηστων σημείων πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας με στόχο να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου.

(3) Ο Επίτροπος μπορεί να αποφασίσει να μην επιβάλει υποχρεώσεις δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, στο σύνολο ή σε μέρος της επικράτειάς του, εάν, βάσει διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράζονται προς αυτόν, κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή συγκρίσιμες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε βαθμό που να ικανοποιεί τις εύλογες ανάγκες για τις υπηρεσίες αυτές στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πληθυσμιακή πυκνότητα στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή και το σχετικό επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς επικοινωνιών στην εν λόγω περιοχή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να αναθεωρήσει οποιαδήποτε απόφαση υιοθετήσει βάσει του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου, με όποιο τρόπο και σε όποιο χρόνο κρίνει ο ίδιος ενδεδειγμένη την εν λόγω αναθεώρηση.

(5) Εάν ο Επίτροπος αποφασίσει ότι ο αριθμός των κοινόχρηστων σημείων πρόσβασης δεν είναι πλέον επαρκής ώστε να εξασφαλίσει τις εύλογες ανάγκες για τέτοιες υπηρεσίες στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, μπορεί να καθορίσει πρόσωπο ή πρόσωπα ως έχοντα υποχρέωση βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, να παρέχουν κοινόχρηστα σημεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

(6) Πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζονται βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου να παρέχουν κοινόχρηστα σημεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τα κοινόχρηστα σημεία πρόσβασης σε υπηρεσία τηλεφωνίας με τη χρήση του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και οποιουδήποτε αριθμού έκτακτης ανάγκης της Κύπρου, ο οποίος προσδιορίζεται από τον Επίτροπο. Οι κλήσεις αυτές, σε κάθε περίπτωση πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση για τον τελικό χρήστη και μπορούν να γίνουν χωρίς τη χρήση μέσων πληρωμής, είτε υπό τη μορφή νομισμάτων, καρτών ή άλλων.