Μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρίες

113. (1) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό, να λαμβάνει ειδικά μέτρα για να εξασφαλίζει στους τελικούς χρήστες με αναπηρία, πρόσβαση με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 108 του παρόντος Νόμου, σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με Απόφαση ή Διάταγμα να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται βάσει του Παρόντος Άρθρου για να εξασφαλίσουν ότι και οι χρήστες με αναπηρία μπορούν επίσης να επιλέγουν μεταξύ των προσώπων και των φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών.

(3) Κατά τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), ο Επίτροπος επιδιώκει τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα 53, 72 και 81 του παρόντος Νόμου.