Ειδικά μέτρα για μειονεκτούντες χρήστες

113. (1) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, να προσδιορίζει με Απόφαση ή Διάταγμα το εύρος των υποχρεώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί βάσει του Άρθρου 109 του παρόντος Νόμου με στόχο να διασφαλίζει για τους μειονεκτούντες τελικούς χρήστες, την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και υπηρεσίες καταλόγου, ισοδύναμες προς αυτές που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με Απόφαση ή Διάταγμα να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται βάσει του Παρόντος Άρθρου για να εξασφαλίσουν ότι και οι μειονεκτούντες τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να επιλέγουν μεταξύ των προσώπων και των φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών.