Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις

110. (1) Πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου, θα πρέπει να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα παροχής σε σταθερή θέση: -

(α) συνδέσεις στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, και

(β) πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες.

(2) Η παρεχόμενη σύνδεση από καθορισμένη βάσει του άρθρου 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπο ή πρόσωπα πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν: -

(α) αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις,

(β) τηλεομοιοτυπικές επικοινωνίες και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών και την τεχνολογική σκοπιμότητα, και

(γ) επικοινωνίες δεδομένων, με ρυθμούς δεδομένων που είναι επαρκείς προκειμένου να επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών στην Κύπρο και τις τεχνολογικές δυνατότητες.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου αρνούνται εύλογο αίτημα που έχει υποβληθεί δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, ενημερώνουν τον αιτούντα σχετικά με το δικαίωμά του να ακολουθήσει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προσφέρονται στους καταναλωτές δυνάμει του Μέρους 7 του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται, για τους σκοπούς των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, να προσδιορίζει απαιτήσεις με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται πρόσωπο ή πρόσωπα που καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου αναφορικά με:

(α) τη λειτουργική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των συνδρομητών στην Κύπρος και άλλα ζητήματα τεχνολογικών δυνατοτήτων,

(β) το εύλογο των αιτημάτων σύνδεσης σε σταθερή θέση με δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερή θέση βάσει του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου,

(γ) την παροχή βοήθειας παροχέα για το σκοπό διαχείρισης κλήσεων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με χρήση του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης «112» ή οποιονδήποτε άλλο εθνικό αριθμό κλήσης επείγουσας ανάγκης που δύναται να προσδιορισθεί από τον Επίτροπο, και

(δ) τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχεται η σύνδεση και η πρόσβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου.