Καθορισμός στόχων επιδόσεως

116. Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει στόχους επιδόσεων για πρόσωπο ή πρόσωπα που υπέχουν υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 70Α του παρόντος Νόμου.