Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων προσώπων

116. (1) Τα καθορισμένα σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπα, που υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες που καθορίζονται στα άρθρα 110-113 και 114(3) του παρόντος Νόμου, δημοσιεύουν επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους, σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή καθολικής υπηρεσίας, βάσει των παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που καθορίζονται με το σχετικό Διάταγμα περί Ποιότητας Υπηρεσιών, και διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις ανωτέρω πληροφορίες στο κοινό σε όλα τα σημεία πώλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης μέσα σε επτά (7) ημέρες από την δημοσίευσή τους στον Επίτροπο.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας στις περιπτώσεις όπου έχουν αναπτυχθεί οι σχετικές παράμετροι, για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με ειδικές ανάγκες. Οι καθορισμένες σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου επιχειρήσεις, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την απόδοσή τους σχετικά με τις παραμέτρους ποιότητας υπηρεσιών και διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις ανωτέρω πληροφορίες στο κοινό σε όλα τα σημεία πώλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης μέσα σε επτά (7) ημέρες από την δημοσίευσή τους στον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να προσδιορίζει, επιπλέον, το περιεχόμενο και τη μορφή των προς δημοσίευση πληροφοριών και τον τρόπο δημοσίευσής τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες.

(4) Ο Επίτροπος δύναται, όπως εκάστοτε θεωρεί κατάλληλο, να ορίζει στόχους επιδόσεων για τα ανωτέρω καθορισμένα πρόσωπα σχετικά με τις αναφερόμενες στο Άρθρο 110 υπηρεσίες και σχετικά με τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στα Άρθρα 111-113 και 114(3) του παρόντος Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, κατόπιν διεξαγωγής κατάλληλης δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε σχετικό Διάταγμα βάσει του Άρθρου 26, θα λάβει υπόψη του τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών και των προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει ή να απαιτεί με απόφαση από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται το παρόν μέρος να διατάσσουν, ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις που πληρώνονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, των στοιχείων επιδόσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που διαθέτουν τα πρόσωπα με υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας.

(6) Σε περίπτωση κατ’ επανάληψη αδυναμίας ενός προσώπου να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει Απόφαση προς το σχετικό πρόσωπο προκειμένου να διασφαλίσει την συμμόρφωσή του με τους ανωτέρω στόχους επιδόσεων.