Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων

115. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα καθορισμένα σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπα, κατά την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών πέραν εκείνων που αναφέρονται στα Άρθρα 110-113 και 114(3) του παρόντος Νόμου, καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των προαναφερόμενων πρόσθετων διευκολύνσεων και υπηρεσιών ούτως ώστε ο συνδρομητής να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για διευκολύνσεις ή υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την υπηρεσία που ζητεί.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα καθορισμένα σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπα, προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας, παρέχουν τις κάτωθι ειδικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες:

(α) Αναλυτικούς λογαριασμούς,

(β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις,

(γ) Συστήματα προπληρωμής,

(δ) Σταδιακή αποπληρωμή των τελών σύνδεσης,

(ε) Μη εξόφληση λογαριασμών.

Ο Επίτροπος εκδίδει σχετική Απόφαση ή Διατάγματα με την οποία καθορίζει τα στοιχεία των ανωτέρω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να μην εφαρμόζει τις απαιτήσεις του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου αναφορικά με μέρος ή και το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν κρίνει, αφού διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι προαναφερόμενες διευκολύνσεις ή υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιμες στην Επικράτεια ή μέρος της Επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες το σύνολο ή μέρος των διευκολύνσεων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου καθώς και πρόσθετες διευκολύνσεις ως ακολούθως:

(α) Τονική επιλογή ή DTMF (λειτουργία πολυσυχνότητας διπλού τόνου)·

(β) αναγνώριση καλούσας γραμμής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στο Μέρος 14 του παρόντος Νόμου·

(γ) δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS), ή μηνύματα πολυμέσων (MMS)·

(δ) συμβουλές σχετικές με τα τιμολόγια·

(ε) έλεγχο του κόστους·

με την επιφύλαξη της τεχνικής δυνατότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, μετά από Δημόσια Διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Τα στοιχεία των ανωτέρω πρόσθετων διευκολύνσεων θα αναφέρονται σε σχετικό Διάταγμα.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) [Διαγράφηκε].

(7) [Διαγράφηκε].

(8) [Διαγράφηκε].