Έλεγχος δαπανών και παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων

115. (1) Τα καθορισμένα σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπα, κατά την παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών πέραν εκείνων που αναφέρονται στα Άρθρα 110-113 και 114(3) του παρόντος Νόμου, καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις για την παροχή των προαναφερόμενων πρόσθετων διευκολύνσεων και υπηρεσιών έτσι ο συνδρομητής να μην είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για διευκολύνσεις ή υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την απαιτούμενη υπηρεσία.

(2) Τα καθορισμένα σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου πρόσωπα, προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας, παρέχουν τις κάτωθι ειδικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες:

(α) Αναλυτικούς λογαριασμούς,

(β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις,

(γ) Συστήματα προπληρωμής,

(δ) Σταδιακή αποπληρωμή των τελών σύνδεσης,

(ε) Μη εξόφληση λογαριασμών.

Ο Επίτροπος εκδίδει σχετική Απόφαση ή Διατάγματα με την οποία καθορίζει τα στοιχεία των ανωτέρω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να μην εφαρμόζει τις απαιτήσεις του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου αναφορικά με μέρος ή και το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν κρίνει, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σύμφωνα με τη διαδικασία του Διατάγματος περί διενέργειας διαβουλεύσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, ότι οι προαναφερόμενες διευκολύνσεις ή υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιμες στην Επικράτεια ή μέρος της Επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες τις κάτωθι διευκολύνσεις, με την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας:

(α) Τονική επιλογή ή DTMF (λειτουργία πολυσυχνότητας διπλού τόνου)

(β) αναγνώριση καλούσας γραμμής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στο Μέρος 14 του παρόντος Νόμου.

Τα στοιχεία των ανωτέρω πρόσθετων διευκολύνσεων θα αναφέρονται σε σχετικό Διάταγμα ή Απόφαση.

(5) Σε περίπτωση που πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (4) κρίνει ότι δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά σκόπιμο να παρέχει αυτές τις ευκολίες, θα ενημερώνει γραπτώς τον Επίτροπο και θα παραθέτει τους λόγους και κάθε άλλη πληροφορία που θεμελιώνει τον ισχυρισμό του.

(6) Ο Επίτροπος κρίνει τις υποβληθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (5) σε αυτόν πληροφορίες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία θεωρεί σχετική, και είτε συμφωνεί ή διαφωνεί με την αίτηση της επιχείρησης εκδίδοντας προς τούτο αιτιολογημένη Απόφαση.

(7) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαφωνεί με την υποβληθείσα σύμφωνα με του εδαφίου (5) αίτηση του προσώπου, αυτός δύναται να εκδώσει σύσταση στο εν λόγω πρόσωπο προκειμένου να παρέχει τις ευκολίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος Άρθρου.

(8) Ο Επίτροπος δύναται να μην εφαρμόζει τις απαιτήσεις του εδαφίου (4) του παρόντος Άρθρου στο σύνολο ή σε μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν κρίνει, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό Διάταγμα, βάσει του άρθρου 26, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις διευκολύνσεις αυτές.