Κόστος των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας

117. (1) Σε περίπτωση όπου οι καθορισμένες σύμφωνα με το Άρθρο 109 του παρόντος Νόμου επιχειρήσεις, ζητούν να λάβουν χρηματοδότηση για το καθαρό κόστος στο οποίο θα υποβληθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, δύνανται να υποβάλλουν στον Επίτροπο γραπτό αίτημα για την ανωτέρω χρηματοδότηση.

(2) Το αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, θα συνοδεύεται από όλες τις υποστηρικτικές πληροφορίες που δύνανται εύλογα να ζητηθούν από τον Επίτροπο για τους σκοπούς του εδαφίου (3) του παρόντος Άρθρου. Τα δεδομένα, θα αφορούν την περίοδο εκείνη που ορίζεται από τον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος, επί τη βάσει των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου, και όπου κρίνεται από αυτόν ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι επαρκείς ώστε να επιτρέψουν έναν τέτοιο καθορισμό, θα καθορίζει εάν η υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, συνιστά αθέμιτη επιβάρυνση για το σχετικό πρόσωπο.

(4) Στις περιπτώσεις εκείνες που ο Επίτροπος ορίζει ότι η υποχρέωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, δύναται να συνιστά αθέμιτη επιβάρυνση για το πρόσωπο που έχει καθοριστεί για την παροχή της, ο Επίτροπος υπολογίζει το καθαρό κόστος της παροχής της, επί τη βάσει -

(α) του καθαρού κόστους παροχής της, λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζει η επιχείρηση, υπολογιζόμενο σύμφωνα με σχετικό Διάταγμα, ή

(β) όπου δυνατόν, το καθαρό κόστος που προκύπτει σύμφωνα με έναν αποτελεσματικό, αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο μηχανισμό καθορισμού, μέσω του οποίου καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, και τα βασικά στοιχεία του οποίου ορίζονται σε σχετικό Διάταγμα.

(5) Τα καθορισμένα σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 2 του παρόντος μέρους πρόσωπα, παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται ευλόγως από τον Επίτροπο για το σκοπό της πλήρωσης των απαιτήσεων του εδαφίου (4) του παρόντος Άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αποφασίσει ότι η υποχρέωση που αναφέρεται του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου δεν συνιστά αθέμιτη επιβάρυνση, θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατό μετά την εν λόγω απόφασή του, το πρόσωπο που αφορά η εν λόγω Απόφαση καθώς και τους λόγους αυτής.

(7) Η ακρίβεια των λογαριασμών ή/και των άλλων πληροφοριών στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων του παρόντος Μέρους, θα ελέγχεται ή εξετάζεται, όπως θεωρείται κατάλληλο, από τον Επίτροπο, ή θα εγκρίνεται από τον Επίτροπο σε περίπτωση που το όργανο έγκρισης είναι ανεξάρτητο από το πρόσωπο.

(8) Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κόστους και τα συμπεράσματα οποιουδήποτε ελέγχου ή εξέτασης που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίησή τους στον Επίτροπο.