Ειδικά ζητήματα για τον υπολογισμό του κόστους

23. (α) Προς τον σκοπό άσκησης της αρμοδιότητας και εξουσίας του να εξετάζει και αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 20 (ια) σε σχέση με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα, και να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 20 (ιζ) και (ιη) το πλαίσιο χρεώσεων και τελών συμπεριλαμβανομένων κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών των παροχέων υπηρεσιών και/ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο αποδοτικής προσφοράς υπηρεσιών ή/ και δικτύων.

(β) Για τους σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών  ηλεκτρονικών   επικοινωνιών  και  του   παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και δίκτυα.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζει, κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην παράγραφο (β) στοιχείων, σε σχέση με συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σε αυτές ποσά τιμών δεν είναι δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τιμών τους, συμπεριλαμβανομένου κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών.