Συσχετισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου και των κανόνων του ανταγωνισμού

22. (1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικά με τους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο Επίτροπος έχει την εξουσία και δικαίωμα, όπως αυτό προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί προστασίας του Ανταγωνισμού, να ασκεί εξουσίες σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού αναφορικά με τη διερεύνηση πραγματικών περιστατικών μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού. Προς αυτόν τον σκοπό, δύναται να ελέγχει βιβλία, πληροφορίες και άλλα έγγραφα επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και να διατάσσει έρευνα στα γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις των τελευταίων. Οι σχετικές διατάξεις και κυρώσεις οποιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί προστασίας του ανταγωνισμού θα εφαρμόζονται αναλογικά και παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο ή επιχείρηση αρνείται να παράσχει στοιχεία ή εμποδίζει το έργο του Επιτρόπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Ο Επίτροπος δύναται, προς αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας διάταξης, να προσλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες οικονομικές και/ή τεχνικές και/ή νομικές γνώσεις.

(2) Ο Επίτροπος εκδίδει αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Άρθρου και δυνάμει του Μέρους 9 του παρόντος Νόμου, μόνον κατόπιν διεξαγωγής διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.